Black Friday w Suwałki Plaza!

Jest tylko jeden taki dzień w roku. Inny niż wszystkie… Dzień pełen okazji. Black Friday! To czas, kiedy emocje sięgają zenitu za sprawą najlepszych promocji!

 

Jakby tego było mało, Suwałki Plaza przygotowało dla Was coś ekstra!

 

 • Odwiedź Suwałki Plaza 29 listopada i ciesz się promocjami.
 • Zrób zakupy za minimum 150zł.
 • Odbierz darmową poduszkę!

 

Sprawdź promocje!

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  AKCJI PROMOCYJNEJ  „BLACK FRIDAY ”

 w Centrum Handlowym SUWAŁKI PLAZA , w Suwałkach w dniu 29.11.2019.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „BLACK FRIDAY” (dalej zwaną „Akcją”) jest SMOCZA JAMA Paweł Szczucki dalej zwany Firmą.
 1. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Akcja odbywać się będzie na terenie CHR Suwałki Plaza w Suwałkach, w dniu 29.11.2019r. Akcja będzie odbywać się od godziny 13:00 do wyczerpania nagród.  
 1. Do wypełnienia obowiązków podatkowych zobowiązana jest Smocza Jama Paweł Szczucki.
 1. Akcja nie zależy w żadnym stopniu warunków wymienionych w Ustawie o Grach Losowych.
 1. Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stanowisku Akcji.

Uczestnicy – Warunki Akcji

 1. Akcja  ma charakter otwarty i adresowana jest do osób fizycznych, które najpóźniej w dniu przystąpienia do zabawy ukończyły 18. rok życia i dysponują̨ dokumentem ze zdjęciem wydanym na własne nazwisko, umożliwiającym weryfikację ich tożsamości i wieku. 
 1. Udział w Akcji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu w całości. Przystąpienie do Akcji poprzez zgłoszenie się̨ z paragonem (paragonami) i/lub fakturą (fakturami) za zakupy w CHR Suwałki Plaza w dniu 29 listopada 2019 jest równoznaczne z nabyciem statusu uczestnika Akcji (zwanego dalej Uczestnikiem) oraz z potwierdzeniem przez Uczestnika, że: 
 1. zapoznał się̨ z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia,
 1. jest osobą posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych,
 1. udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie swoich danych w zakresie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia dla celów związanych wyłącznie z prawidłowym przeprowadzeniem Akcji, w tym zwłaszcza w celu kontrolnej weryfikacji tożsamości i wieku uczestników biorących udział w Akcji,
 1. spełnia pozostałe warunki udziału w Akcji w dniu 29.11.2019r. tj.  dokona zakupów w CHR Suwałki Plaza na kwotę nie mniejszą niż 150 zł. Dopuszczalne jest sumowanie maksymalnie dwóch paragonów.
 1. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy i właściciele punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Centrum CHR Suwałki Plaza, pracownicy administracji Centrum, jak również pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum – a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 1. Przed przystąpieniem do Akcji, każda osoba zainteresowana udziałem powinna zapoznać́ się̨ z warunkami określonymi w Regulaminie i w przypadku braku spełnienia któregokolwiek z warunków Regulaminu, względnie spełnienia warunku wykluczającego udział w Akcji, zobowiązana jest do powstrzymania się̨ od udziału w Akcji. W przypadku stwierdzenia, iż̇ Uczestnik narusza którekolwiek z postanowień́ Regulaminu lub nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a w szczególności w razie złożenia nieprawdziwych oświadczeń́, nieprzedstawienia paragonów/faktur za zakupy w CHR Suwałki Plaza w określonym w Regulaminie czasie opiewających na wymaganą Regulaminem sumę̨ lub w dopuszczalnej Regulaminem liczbie, niewykonania lub niewłaściwego wykonania zadania określonego w części [Akcji], naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Akcji, decyzją Organizatora nastąpi dyskwalifikacja Uczestnika, niezależnie od spełnienia innych warunków udziału i/lub nabycia prawa do nagrody. 
 1. Uczestnik zdyskwalifikowany jest traktowany tak, jakby zrzekł się̨ udziału w Akcji. 

TERMIN ZABAWY

Akcja będzie przeprowadzona w CHR Suwałki Plaza, w  dniu 29.11.2019R. od godziny 13:00  do wyczerpania zapasów. Osoby, które zgłoszą się do Akcji po wyczerpaniu puli nagród nie będą miały możliwości wzięcia udziału w Akcji ani zgłaszania reklamacji w tej sprawie.

ZASADY PROWADZENIA ZABAWY:

 1. Aby wziąć udział w Akcji należy :
 1. Dokonać zakupu w dniu 29 listopada 2019r.  zakupów w dowolnym sklepie/sklepach CHR Suwałki Plaza za kwotę̨ co najmniej 150 zł brutto oraz zachowaniu dowodów dokonania tych zakupów (wyłącznie w postaci paragonów lub faktur), przy czym kwota 150 zł, o której mowa powyżej, powinna stanowić́ sumę̨ zapłaty za zakupy dokonane przez Uczestnika, wynikającą z jednego lub maksymalnie dwóch dowodów zakupów, 
 2. Zgłosić się̨ w terminie 29 listopada 2019 w godzinach od 13:00 do wyczerpania zapasów z dowodami dokonania zakupów, zebranymi zgodnie z punktem a) powyżej umowy , w Punkcie Obsługi Zabawy, zlokalizowanym w CHR Suwałki Plaza pierwsze piętro przy szklanej fasadzie/ i okazać je pracownikom obsługi Akcji. 
 1. Sprzedażą promocyjną w ramach Promocji objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie CHR Suwałki Plaza, z wyłączeniem: 
 1. produktów i usług kantoru oraz banku, 
 2. napojów alkoholowych, 
 3. produktów tytoniowych, 
 4. leków i środków farmaceutycznych, 
 5. transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz   

gaz dokonane w dowolnym punkcie, 

 1. transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, spłaty raty  
 2. kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi, 
 3. wpłat i wypłat bankomatowych,
 4. zakupu kart podarunkowych. 
 1. Zgłaszając się̨ z dowodami dokonania zakupów w Punkcie Obsługi Akcji, Uczestnik jest zobowiązany okazać́ pracownikom obsługi Akcji w przypadku żądania do wglądu dokument ze zdjęciem wydany na własne nazwisko, umożliwiający weryfikację tożsamości i wieku Uczestnika, którego okazanie warunkuje prawo Uczestnika do zdobycia nagrody. 
 2. Do zdobycia jednego z przedmiotów przeznaczonych do rozdania w trakcie Akcji zwanego dalej „Gratisem”  uprawnia Uczestnika każdorazowo jeden lub maksymalnie dwa dowody zakupów w postaci paragonu(-ów) i/lub faktur(-y), zebrane w czasie określonym w regulaminie w dowolnym sklepie/sklepach Centrum Handlowego Suwałki Plaza i opiewających na kwotę̨ co najmniej 150 zł. Dowody zakupów zostaną oznaczane przez Organizatora stemplem i nie mogą̨ podlegać́ ponownemu wykorzystaniu w ramach udziału w Akcji.
 1. Zasady Akcji 
 1. Po adnotacji na paragonie przez obsługę stanowiska Akcji oraz potwierdzeniu przez uczestnika zasad zapoznania się z Regulaminem,  Uczestnik otrzyma od obsługi Akcji jeden z 1000 przygotowanych przez Organizatora „Gratisów” – poduszkę ozdobną 40cm x 40 cm.

WYDAWANIE NAGRÓD

 1. Gratisy wydawane będą na stanowisku akcji, po uprzednim wypełnieniu przez wygrywającego protokołu przekazania nagrody zawierającego dane personalne /Imię Nazwisko, dane kontaktowe / oraz złożenia osobistego podpisu poświadczającego odbiór nagrody i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Gratisy wydawane będą uczestnikom Akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 2. Nagrody, które nie będą wydane przez Uczestników Akcji w trakcie jej trwania, pozostaną własnością Organizatora.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika Akcji.
 5. Uczestnik Akcji któremu została przyznany Gratis, ma prawo zrzec się prawa do niego, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Zabawy.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszego Regulaminu właściwym organem rozstrzygającym jest sąd w miejscu siedziby Organizatora.