Bezpieczna droga do szkoły – konkurs Miejskiej Komendy Policji w Suwałkach

Bezpieczna droga do szkoły – konkurs Miejskiej Komendy Policji w Suwałkach

Drodzy Klienci,

wraz z Miejską Komendą Policji w Suwałkach ogłaszamy konkurs plastyczny “Bezpieczna droga do szkoły” dla Waszych pociech!

Zadanie idealne by pobudzić wyobraźnię oraz utrwalić wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym.

Co trzeba zrobić?

Przygotować autorską pracę plastyczną w formacie A3 lub A4 na temat:
– moja bezpieczna droga do szkoły,
– jestem ostrożny wobec nieznajomych,
– jak bezpieczne spędzam czas wolny.

Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych, klas I-III.
Gotową pracę dostarczyć do KMI w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26 w Suwałkach.

Na zgłoszenia macie czas do 29.10.2021.
Do wygrania atrakcyjne nagrody!
Wykorzystajcie swoją wyobraźnie i do dzieła. Czekamy wraz z Komendą na Wasze zgłoszenia!

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj:

REGULAMIN
konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły”

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na prace
plastyczne dot. bezpiecznych zachowań, szczególnie w ruchu drogowym, podczas zabawy
i w kontaktach z nieznajomymi.

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się
do ich przestrzegania.

3. Cele konkursu:

a) stworzenie rysunku z zakresu bezpieczeństwa,

b) upowszechnienie wśród uczniów klas I-III wiedzy o bezpieczeństwie osobistym oraz
kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

c) promowanie wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej, a w sytuacjach naruszenia prawa,
stanowczej wobec osób zachowujących się niewłaściwie,

d) inspirowanie do kontaktu z policjantami i poszerzenia wiedzy na temat ich pracy.

4. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400
Suwałki.

5. Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Suwałki Plaza.

II. Warunki uczestnictwa.

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych miasta Suwałk
i powiatu suwalskiego.

2. Każda praca musi zawierać na odwrocie:

a) temat,

b) imię i nazwisko autora,

c) nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego

d) klasę oraz nazwę i adres szkoły.

3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. malowanie farbami,
pastelami, mazakami, kredkami, etc.), płaską, format A4 lub A3. Organizator zastrzega, by nie
przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, ryżem i innymi produktami
spożywczymi, brokatem, liśćmi, watą, koralikami, piaskiem itp., prac ze styropianu, prac
wykonanych na szkle oraz prac przestrzennych.

4. Do każdej pracy musi zostać dołączone Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
Konkursu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie pokonkursowej i prawo
do wykorzystania nagrodzonych prac w publikacjach.

6. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

7. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie
prawa majątkowe do pracy w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w części lub w całości, tj. wytwarzania
egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

b) obrotu oryginałem pracy albo jej egzemplarzami, tj. wprowadzenia do obrotu, najmu, użyczenia
oryginałem lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, rozpowszechniania,
wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania
pracy w części lub w całości w celach informacyjnych, promocyjnych.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy powoduje przeniesienie na Organizatora
własności oryginału egzemplarza pracy.

9. Organizator jest upoważniony do dokonywania modyfikacji lub poprawek nadesłanej pracy.

10. Przeniesienie praw autorskich do pracy odbywa się bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

11. Na Organizatora przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

III. Tematyka prac plastycznych (do wyboru).

1. Moja bezpieczna droga do szkoły.

2. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.

3. Jak bezpiecznie spędzam czas wolny.

IV. Przebieg konkursu.

1. Każdy z uczestników biorący udział w konkursie, wykona 1 pracę plastyczną w nawiązaniu
do jednego, dowolnie wybranego tematu spośród wymienionych w punkcie III Regulaminu.

2. Pracę plastyczną wraz oświadczeniem, należy dostarczyć, przesłać w terminie
od 15.09.2021 roku do dnia 29 października 2021 roku na adres: Wydział Prewencji Komenda
Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki.

3. Komisja konkursowa spośród nadesłanych prac, wyłoni laureatów, którzy zostaną
poinformowani o zwycięstwie telefonicznie:

– laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną nagrodzeni kartami podarunkowymi wartości 100 zł
ufundowanymi przez Partnera Konkursu,

– laureaci trzech wyróżnień, zostaną nagrodzeni kartami podarunkowymi wartości 50 zł
ufundowanymi przez Partnera Konkursu.

4. W okresie od 15 do 30 listopada 2021 roku zorganizowana zostanie w Centrum Handlowo-
Rozrywkowym Suwałki Plaza wystawa nagrodzonych prac.

5. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia
10 listopada 2021 roku.

6. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronach internetowych policji i Partnera
Konkursu.

7. W związku sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 laureaci zostaną nagrodzeni
zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym na dzień wręczenia.

V. Ocena zgłoszonych prac.

1. Oceny zgłoszonych na Konkurs prac dokona Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele
Organizatora i Partnera Konkursu.

2. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z tematyką Konkursu,

b) czytelność komunikatu,

c) walory estetyczne,

d) oryginalność i pomysł.

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Suwałkach z siedzibą
przy ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych – inspektorem
ochrony danych (IOD) w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach jest Anna Bułanow, tel.
kontaktowy: 47 714-13-11, e-mail: iod.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl;

3. Od uczestników Konkursu będą zbierane dane osobowe określone w punkcie II ust.
2 Regulaminu i zostaną one udostępnione Partnerom konkursu – Odbiorcom danych.

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, publikacji o laureatach Konkursu, na stronach internetowych Organizatora i Partnera
Konkursu, w tym także w celach archiwizacyjnych.

5. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 3 i 4 na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
przeprowadzenie Konkursu i opublikowanie informacji o Laureatach oraz archiwizacja
dokumentów.

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora,
w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk laureatów i ich wizerunku, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, DU.UE.L.2016.119.1).

7. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu ma prawo dostępu do danych
osobowych uczestnika, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich
przetwarzania – o ile zostaną spełnione przesłanki wymienione w treści przepisów RODO, a także
jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw. Przysługuje
również prawo możliwości skorzystania z wymienionych praw. Przysługuje również prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

8. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem (cofnięcie zgody nie dotyczy zdjęć w internecie zamieszczonych
uprzednio na podstawie zgody).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa, ale jest konieczne
do udziału w Konkursie i umożliwia Organizatorowi zorganizowanie Konkursu oraz
powiadomienia Laureatów o przyznaniu nagród. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

10. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa danych zgodnie
z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje
o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe będą chronione zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu:

1) nie będą przekazywane do państw trzecich,

2) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:

a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

3) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych
terminów, a także prawo opublikowania przez Organizatora i Partnera Konkursu prac w całości lub
we fragmentach w materiałach prasowych, w wydawnictwach, internecie lub w inny sposób.

2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora z udziałem Partnera,
a decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia Laureatów.

4. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone
lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.

5. Organizator ani Partner nie pokrywają kosztów przygotowania, nadesłania prac konkursowych
i dokumentów zgłoszeniowych.

6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

Kontakt:
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki, tel. 47 714 15 70,
e mail: malgorzata.lipska@suwalki.bk.policja.gov.pl